ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИИ

Продукти


 • Електронна система с фискална памет (ЕСФП) “Дианел” за регистриране и отчитане на продажби
 • Програмен продукт “Петрол” за издаване на фактури, разписки и обработка на необходимите документи- за обекти с инсталирана ЕСФП “Дианел”
 • ЕСФП “Дианел плюс”- за регистриране и отчитане на продажби, за издаване и обработка на документи (фактури, разписки). Системата е проектирана за големи обекти- има възможност да включва множество терминали (работни места) и е подходяща за управление на верига от бензиностанции. Дава възможност за дистанционен контрол на продажбите и наличностите, промяна на цени, изпращане и обработка на данни от няколко обекта към централен офис. Системата има он-лайн поддръжка от сервиз.
 • Гама колонки DLP xxxxx-xxx-xxx за течни горива и пропан-бутан
 • Електронни блокове за управление на бензино и газколонки
 • Дисплеи за бензино и газколонки
 • Четящи устройства за карти за отстъпки
 • Нивомерна система за автоматично измерване на наличното гориво в цистерните

ЕСФП “ДИАНЕЛ ПЛЮС”

“ДИАНЕЛ ПЛЮС” е електронна система с фискална памет за регистриране и отчитане на продажбите на горива и стоки. Системата е проектирана за големи обекти и е гъвкаво и функционално решение за управление на верига от бензиностанции. “ДИАНЕЛ ПЛЮС” е web базирана- дава възможност за отдалечена връзка с обекта през интернет- кабелен, безжичен или през GSM, он-лайн сервизна помощ.

Основни функционални възможности на ЕСФП “ДИАНЕЛ ПЛЮС”

 • Неограничен брой терминали (работни места) на обекта
 • Възможност за свързване на 200 колонки и неограничен брой пистолети на един обект
 • Въвеждане в базата на 4 500 000 000 артикула.
 • Лесна и бърза работа с менютата. Нива на достъп до модулите на работната среда ограничени посредством пароли
 • Фирмени и персонални карти за зареждане- баркод, магнитни и безконтакти. Възможност за бързо издаване на фактура и разписка за кредит (за 10сек.) за зареждане с карта. След въвеждане на зареждането и автоматично попълване данните на клиента. Справка за зарежданията по картата. Възможност за програмиране на лимит за зареждания по картата в литри или сума пари.
 • Процентни и стойностни отстъпки по групи стоки и артикули. Ако прочетената карта има зададена отстъпка се визуализира в реално време стойността на зареждането с отстъпката.
 • Ограничител по литри или сума пари на предстоящо зареждане
 • Обслужване на 4 клиента едновременно (поддръжка на 4 самостоятелни клиентски сметки)
 • Възможност за касови и безкасови разплащания (с банкови карти, DKV карти)
 • Въвеждане в базата на данните на неограничен брой клиенти.
 • Търсене на въведен клиент по БУЛСТАТ или име чрез въвеждане на целите данни или части от тях (меко търсене).
 • Издаване на фактури и на документи за кредит за всяко зареждане и покупка- фактуриране на стоките чрез въвеждане само на номера на транзакцията, изписан на фискалния бон
 • Справки за:
  • отчети
  • издадени фактури
  • издадени разписки за кредит
  • зареждания
  • остъпки по карти
  • продажби
  • доставки
 • Web- базирана (възможност за отдалечена връзка с обекта чрез интернет)
  • Визуализация на всички справки
  • Отдалечен контрол на продажбите и наличностите
  • Възможност за дистанционна промяна на цените
  • Изпращане и обработка на данни от няколко обекта към централен офис. Препращане на данни (клиенти, стоки) от един обект към друг чрез централния сървър.
  • Он-лайн поддръжка от сервизната организация
 • Запис на дневник на продажбите по издадени фактури на ДДС дискета
 • Експорт към счетоводен софтуер
 • Промоции
ЕСФП "ДИАНЕЛ ПЛЮС" 
Фискален Принтер 
Нефискален Принтер за фактури 

Комбинирана колонка за LPG и светли горива DLP xxxxx-xxx-xxx.
Анимирана демонстрация
Бензиноколонка 
Комбинирана Бензиноколонка 

Електронни блокове

Електронният блок за измерване на разхода на гориво SDL-302-4000 е универсално устройство, предназначено за употреба както от производители и вносители на бензиноколонки и газколонки, така и за подмяна на повредени или морално остарели електронни блокове, използвани при работа без комуникация. Електронният блок е универсален, защото е съвместим с всички видове бензино и газколонки. Има възможност за работа с 4 продукта (четири пистолетни бензиноколонки), поддържа над 20 вида електронни дисплея. Параметри с три нива на достъп дават възможност за програмиране на блока да работи с различни комбинации разходомер-пулскодер, режими на работа, времеконстанти и др.

SDL - 302 

Дисплеи

Гама дисплеите DL дават възможност за визуализация на различен брой цифри на дисплея: 6 разряда /цифри/ за лева, 6 за литри и 6 за цена; 6 за лева, 6 за литри 4 за цена; 8 за лева, 6 за литри, 6 за цена

DL-D1000 Изглед Отпред 
DL-D1000 Изглед Отзад 
DL-D1020 Изглед Отпред 
DL-D1020 Изглед Отзад 

Четящи устройства
Четец за DKV карти
 • Четящо устройство за DKV карти и локални карти за отстъпки.
 • Дисплей за визуален контрол на действията и помощ (2 реда по 16 символа).
 • Клавитура за пин-код проверка
 • Модул за декодиране и проверка на пин-код с възможност за запис на 128 DES ключа и още 128 други алгоритъма, които са записани в памет недостъпна за прочитане, копиране или промяна.
 • Интерфейсен модул, който позволява устройството да бъде включено към USB или RS232 интерфейс на комютъра, а към него да бъдат включени други устройства с интерфейс RS232 или RS485.
 • Свързване на четеца за работа с ЕСФП „Дианел плюс” с възможност за безкасово разплащане
DKV четец за магнитни карти 
Четци за баркод карти
 • Вътрешен четец- общ за всички колонки
 • Външен четец- монтиран на колонката
Четци за безконтактни карти
 • Вътрешен четец- общ за всички колонки
 • Външен четец- за всяка колонка
Четци за магнитни карти
 • Вътрешен четец- общ за всички колонки
 • Външен четец- за всяка колонка. Външният четец може да бъде в комбинация с дисплей за визуализация в реално време на стойността на зареждането с отстъпката, зададена за прочетената карта.
Печат на карти
 • Печат на магнитни, безконтактни и баркодкарти
 • Печат на снимки, фирмени знаци, текст, номера
 • Едноцветен и пълноцветен печат

“LEVELMETER DIANEL”- Нивомерна система за резервоари за петролни продукти

“LEVELMETER DIANEL” е нивомерна система за измерване на наличното количество гориво в резервоарите за петролни продукти на бензиностанциите. Нивомерната система е изградена от програмен продукт “НИВОМЕР” и сонди, поставени в резервоарите с гориво. Системата работи с точност до 0,01 мм.

Нивомерна система “Дианел” Ви дава възможност за:

 • Настройка чрез графичната среда на Програмен продукт “Нивомер”на:
  • параметрите на резервоара
  • наименование на горивото
  • предупредителни и критични нива на водата и горивото в резервоара
 • Непрекъснато следене на:
  • нивото на горивото в резервоара
  • нивото на водата в резервоара
  • обем на наличното гориво
  • температурата на горивото в резервоара
 • Едновременна визуализация състоянието на всички програмирани резервоари
 • Аларма при достигане на критичните нива на горивото или водата
 • Аларма при поява на течове
 • Отпечатване на текущото състояние на наличното количество гориво
 • Натрупване на данни за промените в количествата и възможност за проследяване на тези промени. Справка и отчетност за количествата за изминали периоди.
 • Справка за доставките на гориво в резервоара- дата и час на доставката и точно количество
 • Температурна корекция на количеството гориво към зададена базисна температура- коригиране на разликите в количествата в резултат на температурни колебания.
 • Обобщаване на данните от няколко обекта при верига от бензиностанции и намаляване на транспортните разходи при доставките на горива- чрез точни данни за необходимите количества за всеки обект.
Нивомерна сонда 
Изглед на графичната среда